Farma fotowoltaiczna

Farma fotowoltaiczna

Farma fotowoltaiczna
Sekcja 1

 

 

W pierwszej połowie 2016 r. na terenie GWDA sp. z o.o. dokonano uroczystego otwarcia dotychczas największej pilskiej elektrowni fotowoltaicznej. Elektrownia o mocy zainstalowanej 40 kWp składa się ze 160 paneli i zaliczana jest do mikroinstalacji, dla których nie jest wymagana koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej.
Przy obecnej wielkości naszej instalacji, zakłada się roczną produkcję energii na poziomie 37 megawatogodzin.

Sekcja 2

Produkujemy energię elektryczną wykorzystywaną całkowicie na potrzeby własne, a dane dotyczące ilości wytwarzanej przez nią energii fotowoltaicznej przekazywane są do Operatora. Na podstawie tych danych, za każdą wytworzoną kilowatogodzinę, GWDA sp. z o.o. otrzyma świadectwo pochodzenia energii, tzw. „zielony certyfikat”, w celu sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii (cena za megawatogodzinę kształtuje się na poziomie ok 80 zł).
Zasada pobierania energii z naszej instalacji polega na tym, iż napięcie wytworzone na instalacji fotowoltaicznej połączone jest równolegle do napięcia ze stacji elektroenergetycznej, a w czasie pracy urządzeń na obiekcie oczyszczalni, ze stacji elektroenergetycznej pobierana jest ilość energii o tyle mniejsza, ile zdołamy sami wyprodukować.
Biorąc pod uwagę zysk ze sprzedaży „zielonych certyfikatów” oraz zysk wynikający z niezakupienia ilości energii wytworzonej przez naszą instalację od Sprzedawcy, GWDA sp. z o.o. notuje oszczędności około 12 000,00 zł w skali roku.
Na stronie GOODWE SEMS PORTAL można na bieżąco podglądać jak działa instalacja - ile energii wytworzyła (login: foto@gwda.pl, hasło: Goodwe2018).