GWDA już bez RIPOK
08.10.2019

GWDA już bez RIPOK

GWDA sp. z o.o. informuje, iż w związku z Ustawą z dnia 19 lipca o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) z dniem 6 września 2019 r. zniesiono regionalizację w gospodarce odpadami komunalnymi. W związku z powyższym kompostownia GWDA sp. z o. o., nie stanowi już Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Regionie I, jak również instalacji do zastępczej obsługi innych regionów. 
Jednocześnie informujemy, iż dotychczas zawarte umowy na zagospodarowanie odpadów zostają w mocy.