NFOŚIGW

NFOŚIGW

NFOŚIGW

Inwestycja o nazwie „Rozbudowa i przebudowa  kompostowni” zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części Piły i jest powiązana technologicznie z istniejącą kompostownią odpadów biodegradowalnych o pow. 14 934,0 m².

Sekcja 2

Inwestycja polegała na budowie nowego placu o pow. 11680 m2 oraz przebudowie fragmentu istniejącego placu o powierzchni 4800 m2 wraz z jego rozbudową o kolejne 3440 m2.
Łączna powierzchnia zrealizowanych placów obejmuje 19 920 m2. Ich nawierzchnię stanowi płyta żelbetowa z której odciek jest odprowadzany do oczyszczalni ścieków.

Sekcja 3

Budowę wykonano z obiektami towarzyszącym takimi jak: zasieki magazynowe, węzeł higienizacji, myjnia kół z drogą dojazdową, droga dojazdowa i infrastruktura towarzysząca.

Zasieki odwodnieniowo magazynowe – 1 350,0 m² pow. użytkowej, nawierzchnia z płyt żelbetowych otworowych typu JOMB. Stanowisko mycia kół – zamontowane urządzenie typu Moby Dick. Węzeł higienizacji z silosem na wapno oraz mieszarką kompostu z wapnem o wydajności do 50 t/h. Węzeł higienizacji o wydajności do 50t/h wyposażony jest w silos na wapno oraz  mieszarkę. Jest on wykorzystywany w przypadku stwierdzenia w kompoście zagrożeń sanitarnych, jak również w przypadku produkcji nawozów wapniowo-organicznych. W celu poprawy struktury kompostu gotowego zakupiono sito mobilne o wydajności 50-100 m3 na godzinę.
Istniejąca kompostownia i jej rozbudowa przylega do działki, na której posadowiona jest oczyszczalnia ścieków o RLM 208 000 i jest z nią technologicznie powiązana.

Wykonana inwestycja zwiększyła możliwości odzysku odpadów metodą R3 o 30 000 Mg/rok.

Sekcja 4

Technologią stosowaną na kompostowni po rozbudowie jest technologią pryzm przerzucanych z użyciem samobieżnej przerzucarki do pryzm kompostowych o wydajności do 3500 m3/h, wspomagana technologią rusztów napowietrzających typu GWDA. Odpady przed kompostowaniem w razie potrzeby są rozdrabniane mobilnym urządzeniem rozdrabniającym marki Allu o wydajności do 1000 m3 na dobę.

Rozbudowa placu była konieczna ze względu na ilość przyjmowanych odpadów. W 2008 roku przyjęto do zagospodarowania 30 000 ton odpadów własnych i obcych. Ze względów technologicznych wskazane jest, by na 1 tonę odpadów przypadało 0,5 m² placu. Obliczenie wymaganej powierzchni placu 30 000 x 0,5 = 15 000 m².
Plac istniejący zajmuje 14 934,0 m² - istnieje zatem konieczność dobudowania 15 120  m² co pozwoli na realizację technologii bez spiętrzeń przy zwiększeniu ilości  przetwarzanych odpadów o 30 000 Mg/rok, a łącznie do 60 000 Mg/rok.

Sekcja 5

Celem przedsięwzięcia jest:

  • zaprzestanie składowania odpadów biodegradowalnych na wysypiskach śmieci,
  • zmniejszenie ceny usługi świadczonej dla ludności w zakresie gospodarki odpadami,
  • wydłużenie czasu funkcjonowania wysypisk śmieci działających w ramach tworzonego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła,
  • przekształcenie odpadów w materię ograniczoną umożliwiającą jej wprowadzenie do przyrody zgodnie z uzyskanymi przez Firmę zezwoleniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • dostosowanie możliwości przetwarzania odpadów do nowych i zwiększonych oczekiwań ZUO Piła.
Sekcja 6

Przez rozbudowę kompostowni odpadów biodegradowalnych o możliwości przyjęcia dodatkowo 30 000 ton odpadów rocznie, rozwiązuje się następujące problemy:

  • odpady biodegradowalne (poza odpadami wysegregowanymi z odpadów komunalnych) nie będą trafiały na składowiska odpadów ani bezpośrednio do przyrody. Będą one przetwarzane w drodze odzysku na produkty na które występuje popyt rynkowy. Jest to realizacja obowiązku zmniejszania ilości odpadów biodegradowalnych przeznaczonych do składowania wskazanego w ustawie o odpadach.
  • stworzona zostanie alternatywa dla dotychczasowego składowania i magazynowania odpadów biodegradowalnych.
  • rolnicy otrzymają alternatywne, tanie nawozy organiczne umożliwiające uzupełnienie niebezpiecznie niskiej zawartości próchnicy w glebach.