Strefa klienta

Przejdź do strony: gwda gate
Oferta kompostowni

Oferta kompostowni

Informujemy, że pod adresem: https://licytacje.gwda.pl uruchomiliśmy "Platformę licytacyjną".

Szczegółowe zasady organizacji licytacji w celu sprzedaży organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pod nazwą handlową KOMPROL PG produkowanego przez GWDA sp. z o.o., w tym warunki składania ofert, wymagania formalne, techniczne udziału w licytacji oraz zasady jej przebiegu i rozstrzygnięcia określone są w regulaminie.

Aby mieć możliwość uczestniczyć w licytacji należy zarejestrować się za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://licytacje.gwda.pl/rejestracja lub po kliknięciu odnośnika Zarejestruj się w menu głównym platformy.

Zapraszamy do składania swoich ofert.

 

Regulamin kompostowni (PDF, 155 kB)
Skrócona instrukcja postępowania dla dostawców odpadów (PDF, 154 kB)

Nawóz KOMPROL

Kompost spełniający parametry Zezwolenia oraz przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu jest klasyfikowany jako organiczny, glebotwórczy nawóz, podobny w działaniu do obornika. Zwiększa pojemność wodną i cieplną gleb, poprawia stosunki wodno-powietrzne, zwiększa warstwę próchniczą dostarcza węgla, azotu i fosforu, a także potasu, polepsza wykorzystanie przez rośliny nawozów sztucznych, a tym samym zmniejsza ich wypłukiwanie. Sposób produkcji wg technologii Systemu GWDA kompostowania osadów wraz z materiałem strukturalnym metodą statyczną z wymuszonym napowietrzaniem. Produkcja odbywa się zgodnie z projektem technologicznym GWDA. Produkt jest certyfikowany.

KOMPROL - certyfikat wraz z decyzją zmieniającą        KOMPROL PG - certyfikat wraz z decyzją zmieniającą        KOMPROL 30 - certyfikat wraz z decyzją zmieniającą

Przyjmowanie odpadów zielonych

Przyjmowanie odpadów zielonych

GWDA sp. z o.o. informuje, iż przyjmuje na kompostownię odpady, w tym odpady zielone z parków i ogrodów tylko i wyłącznie od firm, z którymi ma podpisane umowy o współpracy.

Przyjmowane odpady muszą spełniać ściśle określone parametry jakościowe.

 

Informujemy jednocześnie, iż nie nie jesteśmy uprawnieni do bezpośredniego odbierania odpadów dostarczonych przez osoby fizyczne.   

Punkt Odbioru Odpadów Zielonych

Punkt Odbioru Odpadów Zielonych

UWAGA!

Szanowni Państwo,
informujemy, iż z powodu zmiany przepisów, z dniem 1 czerwca 2019 r. wstrzymujemy działalność ,,Punktu Odbioru Odpadów Zielonych”, zlokalizowanego w Pile, przy ul. Na Leszkowie 4 (przy wjeździe na teren Spółki GWDA).
Odpady zielone odbierane będą od mieszkańców (w systemie workowym) przez Operatora Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bezpośrednio z miejsca ich wytworzenia (z posesji).

W razie pytań, prosimy kontaktować się z PRGOK Piła, dzwoniąc pod numer telefonu 67 344 21 00.

Sekcja 4

Szanowni Państwo.
Informujemy, iż z uwagi na wprowadzone przepisami prawa obostrzenia w zakresie limitów odpadów możliwych do przyjmowania i przetwarzania w danym momencie, zmuszeni jesteśmy wstrzymać  do odwołania  przyjmowanie na naszą kompostownię odpadów zielonych. O możliwości dalszej współpracy poinformujemy Państwa niezwłocznie.
Przepraszamy za utrudnienia.


W związku z uzyskaniem nowej decyzji na przetwarzanie odpadów zwracamy się z prośbą o każdorazowe pisemnie lub telefonicznie zgłaszanie planowanych dostaw odpadów na nasza instalację. Informacja o dostawie powinna zawierać dane o: wytwórcy odpadu, firmie transportowej, kodzie odpadu, badaniach odpadów oraz planowanym terminie dostawy odpadu. Powyższe ma na celu ułatwienie współpracy oraz uniknięcie sytuacji, w której zmuszeni będziemy odmówić przyjęcia odpadów na kompostownię.

Informujemy jednocześnie, iż dostawy odpadów mogą być realizowane w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 15:00. Dostawy odpadów w inne dni tygodnia oraz godziny mogą być realizowane tylko i wyłącznie po uzgodnieniu z pracownikiem zakładu kompostowni. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 67 211 35 23, e-mail: odpady@gwda.pl lub pod numerem telefonu 67 211 35 21.

Lista odpadów przyjmowanych do przetwarzania przez instalację kompostowni GWDA sp. z o.o.

 

D8  – Obróbka biologiczna w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w pozycjach od D1 do D12 załącznika do ustawy o odpadach
R3– Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

Rodzaje i masa odpadów dopuszczonych do przetwarzania

Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa [Mg/rok] Proces
       
02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 1000 R3/D8
02 01 03 Odpadowa masa roślinna 5000 R3/D8
02 01 06 Odchody zwierzęce 5000 R3/D8
02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej 5000 R3/D8
02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych 5000 R3/D8
02 01 99 Inne niewymienione odpady 1) 1000 R3/D8
02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców 5000 R3/D8
02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa 1000 R3/D8
02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 10000 R3/D8
02 02 82 Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80 100 R3/D8
02 02 99 Inne niewymienione odpady 2) 100 R3/D8
02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców 5000 R3/D8
02 03 03 Odpady poekstrakcyjne 5000 R3/D8
02 03 04 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa 5000 R3/D8
02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 10000 R3/D8
02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych 
(z wyłączeniem 02 03 81)
10000 R3/D8
02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych 5000 R3/D8
02 03 82 Odpady tytoniowe 10000 R3/D8
02 03 99 Inne niewymienione odpady 3) 10000 R3/D8
02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 10000 R3/D8
02 04 80 Wysłodki 10000 R3/D8
02 04 99 Inne niewymienione odpady 4) 5000 R3/D8
02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania 10000 R3/D8
02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 10000 R3/D8
02 05 99 Inne niewymienione odpady 5) 10000 R3/D8
02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa 5000 R3/D8
02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 10000 R3/D8
02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze  1000 R3/D8
02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców 10000 R3/D8
02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów 1000 R3/D8
02 07 04 Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa  5000 R3/D8
02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 5000 R3/D8
02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary 10000 R3/D8
02 07 99 Inne niewymienione odpady 6) 5000 R3/D8
03 01 01 Odpady kory i korka 20000 R3/D8
03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 20000 R3/D8
03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 10000 R3/D8
03 03 01 Odpady z kory i drewna 20000 R3/D8
03 03 02 Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego) 1000 R3/D8
03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury 10000 R3/D8
03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu 20000 R3/D8
03 03 10 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji 20000 R3/D8
03 03 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10 10000 R3/D8
03 03 99 Inne niewymienione odpady 7) 1000 R3/D8
04 01 07 Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków 1000 R3/D8
04 01 99 Inne niewymienione odpady 8) 1000 R3/D8
04 02 10 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) 1000 R3/D8
04 02 20 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19 1000 R3/D8
07 02 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11 1000 R3/D8
07 06 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11 5000 R3/D8
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 5000 R3/D8
15 01 03 Opakowania z drewna 5000 R3/D8
15 01 09 Opakowania z tekstyliów 5000 R3/D8
16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 2000 R3/D8
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 2000 R3/D8
17 02 01 Drewno 10000 R3/D8
19 05 03 Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania) 30000 R3/D8
19 06 04 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych 5000 R3/D8
19 06 05 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych 50000 R3/D8
19 06 06 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych 
i roślinnych
35000  
R3/D8
19 08 01 Skratki 5000 D8
19 08 05  
Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
60 000,00
85 000,00
D8
R3
19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze 2000 R3/D8
19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 5000 R3/D8
19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 5000 R3/D8
19 08 99 Inne niewymienione odpady 9) 4000 R3/D8
19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki 3000 R3/D8
19 09 02 Osady z klarowania wody 3000 R3/D8
19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody 2000 R3/D8
19 12 01 Papier i tektura 20000 R3/D8
19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 20000 R3/D8
19 12 08 Tekstylia 500 R3/D8
20 01 01 Papier i tektura 3000 R3/D8
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 5000 R3/D8
20 01 10 Odzież z włókien naturalnych 5000.00 R3/D8
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 35 000.00 R3/D8
20 03 02 Odpady z targowisk 3000 R3/D8
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 2500 R3/D8

Masa odpadów przetwarzanych w procesie R3 i D8 podawana jest łącznie

1) Odpady oznaczone kodem 02 01 99 stanowią grzybnię z hodowli pieczarek, zużyte podłoża z hodowli      grzybów.
2) Odpady oznaczone kodem 02 02 99 stanowią organiczne odpady z przetwórstwa produktów pochodzenia      zwierzęcego innych niż mięso (np. z produkcji miodu, przetwórstwa owoców morza, osad z wirówek).
3) Odpady oznaczone kodem 02 03 99 stanowią zmiotki, łuski po produkcji kawy, zużytą ziemię okrzemkową z produkcji pektyn.
4) Odpady oznaczone kodem 02 04 99 stanowią odrzucone ze względów jakościowych buraki cukrowe, okrojone i uszkodzone buraki.
5) Odpady oznaczone kodem 02 05 99 stanowią osady z wirówek
6) Odpady oznaczone kodem 02 07 99 stanowią zboża, kukurydze, ziemniaki odrzucone jako materiał fermentacyjny z przyczyn jakościowych, zużytą ziemię okrzemkową z procesów filtracji.
7) Odpady oznaczone kodem 03 03 99 stanowią pył papierowy.
8) Odpady oznaczone kodem 04 01 99 stanowią skrawki niewygarbowanej skóry.
9) Odpady  oznaczone kodem 19 08 99 stanowią szlamy z okresowego czyszczenia i konserwacji urządzeń oczyszczalni ścieków.

R5 – Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych (dodawanie odpadów strukturotwórczych do masy kompostowej.

 

Rodzaje i masa odpadów dopuszczonych do przetwarzania

Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa [Mg/rok]
     
Odpady inne niż niebezpieczne
01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 3000
01 04 09 Odpadowe piaski i iły 5000
01 04 10 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07 1000
01 04 11 Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07 500
01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 5000
01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 3000
01 04 99 Inne nie wymienione odpady 1000
02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków 1000
02 04 02 Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) 2000
06 08 99 Inne niewymienione odpady 500
06 09 02 Żużel fosforowy 1000
06 09 80 Fosfogipsy 1000
06 09 81 Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi, i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 1000
06 13 03 Czysta sadza 1000
07 01 80 Wapno pokarbidowe nie zawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08) 1000
07 01 99 Inne niewymienione odpady 1000
08 02 02 Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne 500
08 02 03 Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne 500
08 02 99 Inne nie wymienione odpady 500
10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 1000
10 01 02 Popioły lotne z węgla
Ex niepochodzące z palenisk fluidalnych
8000
10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej 5000
10 01 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14 8000
10 01 17 Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16 5000
10 01 24 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82) 1000
10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych 8000
10 01 81 Mikrosfery z popiołów lotnych 3000
10 01 82 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym) 1000
10 01 99 Inne niewymienione odpady 1000
10 02 01 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) 9000
10 02 02 Nieprzerobione żużle z innych procesów  1000
10 02 14 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13 9000
10 02 15 Inne szlamy i osady pofiltracyjne 1000
10 05 80 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych 5000
10 06 80 Żużle szybowe i granulowane 9000
10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej 1000
10 12 03 Cząstki i pyły 1000
10 12 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 1000,00
 
10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) 1500
10 13 04 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego 1000
10 13 06 Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13) 1000
10 13 13 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12 1000
10 13 14 Odpady betonowe i szlam betonowy 1000
10 13 80 Odpady z produkcji cementu 500
10 13 81 Odpady z produkcji gipsu 500
10 13 82 Wybrakowane wyroby (bez opakowań) 1500
10 13 99 Inne niewymienione odpady 500
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 9000
17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 9000
19 01 12 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 3000
19 01 14 Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13 3000
19 01 16 Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15 2000
19 01 18 Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17 2000
19 01 19 Piaski ze złóż fluidalnych 2000
19 01 99 Inne niewymienione odpady 2000
19 05 99 Inne nie wymienione odpady 9000
19 08 02 Zawartość piaskowników 9000
19 13 02 Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01 8000
19 13 04 Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03 8000
19 13 06 Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05 5000
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 9000
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 1500
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 2000
Przejdź do strony: Cennik towarów na rok 2023
Przejdź do strony: Sprzedaż kompostu - Platforma licytacyjna