Strefa klienta

Przejdź do strony: gwda gate
Sieci kanalizacyjne

Sieci kanalizacyjne

Zarząd GWDA sp. z o.o. informuje, że w celu zawarcia umowy na odbiór ścieków z nieruchomości obsługiwanych przez Spółkę należy wypełnić wniosek o zawarcie umowy.

Przedmiotowe wnioski można podbrać ponizej bądź dostępne są w siedzibie Spółki (ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła). Wypełniony wniosek prosimy przesłać drogą mailową lub dostarczyć w formie papierowej na adres siedziby Spółki. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 67 211 35 50.

Formularze


Wniosek o przyłączenie do sieci
Wniosek o zawarcie umowy
Wniosek o zapewnienie możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej
Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym
Informacja konsumencka w lokalu
Informacja konsumencka poza lokalem
Ogólne warunki umowy
Wzór umowy
Parametry ścieków

Akty prawne


Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody
Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
UCHWAŁA NR XVII/166/2019 RADY GMINY SZYDŁOWO z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Taryfa na lata 2018-2021

Taryfa cen za 1 m³ ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Szydłowo, eksploatowanych przez GWDA sp. z o.o. w Pile obowiązująca od dnia 26.06.2018 r. do 25.06.2021 r. wynosi:
-  na cele bytowe gospodarstw domowych oraz pozostałych odbiorców: 10,29 zł/m³ + 8% VAT, tj. 11,11 zł/m³ brutto
(w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy, tj. od 26.06.2018 r. do 25.06.2019 r.)
-  na cele bytowe gospodarstw domowych oraz pozostałych odbiorców: 10,52 zł/m³ + 8% VAT, tj. 11,36 zł/m³ brutto
(w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy, tj. od 26.06.2019 r. do 25.06.2020 r.)
-  na cele bytowe gospodarstw domowych oraz pozostałych odbiorców: 10,78 zł/m³ + 8% VAT, tj. 11,64 zł/m³ brutto
(w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy, tj. od 26.06.2020 r. do 25.06.2021 r.)

Decyzja nr BD.RET.070.70.2018.WN Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgodszczy z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szydłowo na okres 3 lat.

Wpłaty należności za ścieki

Wpłaty należności za ścieki

Faktury za odprowadzone ścieki wystawiane są w zależności od okresu rozliczeniowego (odczyt wodomierzy). Zapłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Spółki, na konto podane na fakturze. Jako datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółki. W związku z tym przy realizacji należności za pośrednictwem banków i urzędów pocztowych należy uwzględnić czas trwania operacji bankowych. Należności można uregulować również w kasie Spółki, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30. Od wpłat za ścieki dokonanych w naszej kasie nie są pobierane żadne opłaty. 

W przypadku wpłat przelewem, każda wpłata przyjmowana jest na indywidualny rachunek klienta Spółki prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. 3 oddział w Pile. Jeżeli odbiorca nie otrzymał faktury za dany okres rozliczeniowy, to prosimy zgłosić ten fakt niezwłocznie do Działu Finansowo-Księgowego Spółki pod nr tel. 67 211 35 13. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie upoważnia do wstrzymania zapłaty.

* na życzenie klienta drogą elektroniczną

Przejdź do strony: Oferta kompostowni
Przejdź do strony: Cennik towarów na rok 2020