Składowisko

Składowisko

Składowisko
LOKALIZACJA WSYPISKA

LOKALIZACJA WSYPISKA

Składowisko odpadów położone jest 11 km na południowy zachód od centrum miasta Piły w granicach administracyjnych gminy Szydłowo w miejscowości Kłoda 4-5 km od Szydłowa. Znaczna odległość składowiska od zabudowań mieszkalnych oddzielonych lasem sosnowym eliminuje oddziaływanie na zdrowie mieszkańców. Teren składowiska jest w całości ogrodzony i monitorowany.

TYP I PRZEZNACZENIE

TYP I PRZEZNACZENIE

Składowisko odpadów w Kłodzie określa się jako składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Składowisko przeznaczone jest do gromadzenia odpadów powstających w gospodarstwach domowych, a także od innych wytwórców, nie zawierających substancji niebezpiecznych.

MODERNIZACJA

MODERNIZACJA

Składowisko odpadów jest instalacją podlegającą ciągłym modernizacjom dostosowawczym. Przeprowadzone modernizacje doprowadziły do spełnienia wszystkich wymogów wynikających z ustawy o odpadach i zredukowania do minimum niekorzystnego oddziaływania składowiska na środowisko naturalne, a ponadto umożliwiły eksploatację składowiska jeszcze przez okres 25-30 lat.

Składowisko odpadów spełnia wszystkie wymogi BAT!

BAT - Best Available Technology - to nowoczesny, efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju 
technologii i metod prowadzenia danej działalności.

Monitoring Środowiska Naturalnego

Monitoring Środowiska Naturalnego

Monitoring środowiska naturalnego umożliwia na bieżąco śledzenie stanu poszczególnych komponentów środowiska i prowadzić działania ograniczające negatywne oddziaływanie składowiska odpadów. System kontrolno pomiarowy prowadzony jest przez cały rok zgodnie z rozporządzeniami Ministra Środowiska.

Charakterystyka Składowiska

Charakterystyka Składowiska

 1. Rozpoczęcie eksploatacji składowiska – 1978/79 r.
 2. Łączna powierzchnia terenu przeznaczonego pod składowisko wynosi 19,78 ha.
 3. Podstawowe obiekty składowiska
 • kwatera składowania odpadów (3 sektory składowania),
 • elektrownia biogazowa eliminująca emisje gazu składowiskowego,
 • elektroniczna waga samochodowa,
 • zaplecze biurowo socjalne,
 • automatyczna myjnia podwozi samochodowych,
 • plac składowania i sortowania surowców wtórnych
Technologia składowania odpadów

Technologia składowania odpadów

Na technologię składowania odpadów składa się:

 • kontrola i rejestracja pojazdów na wjeździe - klasyfikacja odpadów, 
 • ważenie, przygotowanie niezbędnych dokumentów,
 • rozładowanie na sektorze i rozplantowywanie odpadów na sektorze składowania,
 • zagęszczanie odpadów przy pomocy kompaktora,
 • przykrywanie warstwy odpadów warstwa izolacyjna, której celem jest zabezpieczenie eksploatowanej części składowiska przed samozapłonem, dostępem gryzoni, ptaków, ograniczenie emisji uciążliwych zapachów.

Decyzje formalno – prawne

 • Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kłoda, gmina Szydłowo:
  Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego  znak: DSR-II-2.7241.25.2015 z dnia 22.09.2015 r.
   
 • Pozwolenie Zintegrowane:
  Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7623-11/09 z dnia 31.05.2010 r. ze zmianami.