telefon: 67 211 35 52email: biuro@gwda.pl

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Wstęp Deklaracji

GWDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej Spółka) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gwda.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2009-01-06
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Spółka sukcesywnie wdraża na swojej stronie internetowej rozwiązania zapewniające jej pełną dostępność.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2023-12-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Spółkę.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Kondracka, biuro@gwda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 672 124 898. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

Dostępność architektoniczna

Siedziba Spółki znajduje się w Pile przy ul. Na Leszkowie 4.

Kontrola wjazdu

Wjazd na teren Spółki dozorowany jest przez służby ochrony i chroniony przez uchylną barierę. Przy bramie wjazdowej na teren Spółki, po prawej stronie, znajduje się portiernia/biuro przepustek wyposażone w przenośną pętlę indukcyjną.

Dostępność wejścia

Interesanci mogą przebywać wyłącznie w budynku głównym (budynek nr 1). Do budynku prowadzą dwa wejścia znajdujące się w części frontowej, wzdłuż głównej drogi wewnętrznej: wejście główne, do którego prowadzą 2 schody oraz wejście alternatywne pozbawione barier architektonicznych. Wejście alternatywne oznaczone jest tabliczką dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność parkingu

Parking dla interesantów znajduje się w pobliżu bramy wjazdowej po lewej stronie. Na parkingu wydzielone jest miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Budynek nie jest wyposażony w windę, ani w platformę dla wózków. Szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się wózkiem.

Pomoc w pokonaniu większych barier

Wejście alternatywne wyposażone jest w dzwonek służący do wezwania pomocy w przypadku trudności z wejściem do budynku. Na parterze znajduje się Kancelaria przeznaczona do obsługi interesantów. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki Spółki istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób w wydzielonym miejscu w Kancelarii. Kancelaria wyposażona jest w przenośną pętlę indukcyjną.

Dodatkowe informacje

Zapewniona jest bezpieczna ewakuacja z budynku osobom z niepełnosprawnością. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.