telefon: 67 211 35 52email: biuro@gwda.pl

Farma fotowoltaiczna

W pierwszej połowie 2016 r. na terenie GWDA sp. z o.o. dokonano uroczystego otwarcia dotychczas największej pilskiej elektrowni fotowoltaicznej. Elektrownia o mocy zainstalowanej 40 kWp składa się ze 160 paneli i zaliczana jest do mikroinstalacji, dla których nie jest wymagana koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej.
Przy obecnej wielkości naszej instalacji, zakłada się roczną produkcję energii na poziomie 37 megawatogodzin.

Produkujemy energię elektryczną wykorzystywaną całkowicie na potrzeby własne, a dane dotyczące ilości wytwarzanej przez nią energii fotowoltaicznej przekazywane są do Operatora. Na podstawie tych danych, za każdą wytworzoną kilowatogodzinę, GWDA sp. z o.o. otrzyma świadectwo pochodzenia energii, tzw. „zielony certyfikat”, w celu sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii (cena za megawatogodzinę kształtuje się na poziomie ok 80 zł).

Zasada pobierania energii z naszej instalacji polega na tym, iż napięcie wytworzone na instalacji fotowoltaicznej połączone jest równolegle do napięcia ze stacji elektroenergetycznej, a w czasie pracy urządzeń na obiekcie oczyszczalni, ze stacji elektroenergetycznej pobierana jest ilość energii o tyle mniejsza, ile zdołamy sami wyprodukować.

Biorąc pod uwagę zysk ze sprzedaży „zielonych certyfikatów” oraz zysk wynikający z niezakupienia ilości energii wytworzonej przez naszą instalację od Sprzedawcy, GWDA sp. z o.o. notuje oszczędności około 12 000,00 zł w skali roku. Na stronie GOODWE SEMS PORTAL można na bieżąco podglądać jak działa instalacja - ile energii wytworzyła (login: foto@gwda.pl, hasło: Goodwe2018).