telefon: 67 211 35 52email: biuro@gwda.pl

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, szeroko pojęta ekologia i odnawialne źródła energii – to zagadnienia szczególnie ważne dla GWDA sp. z o.o.
Kierując się zasadą „7 priorytetów – jedna przyszłość”, chcemy, aby podejmowane przez nas działania w zakresie zrównoważonego rozwoju, owocowały wzrostem atrakcyjności i wiarygodności naszej spółki.

Działania na rzecz społeczności lokalnej

Budujemy partnerskie pozytywne relacje z różnymi grupami interesariuszy: klientami, właścicielami, pracownikami, dostawcami, lokalnymi społecznościami. Systematycznie dzielimy się wiedzą poprzez organizowanie, i branie czynnego udziału w konferencjach, seminariach i targach branżowych. Przekazujemy na rzecz Gminy Piła glebę, trawę i nawozy organiczne oraz sponsorujemy szkoły i fundacje, placówki budżetowe, instytucje pomocy społecznej oraz różnego rodzaju organizacje, jednocześnie sprzedając nasze produkty w atrakcyjnych cenach i po rabatach. Umożliwiamy dzieciom, młodzieży szkolnej i akademickiej oraz zorganizowanym grupom zwiedzanie obiektów naszej Spółki, a dla ich bezpieczeństwa zamontowaliśmy tablicę informacyjną z instrukcją zwiedzania. Umożliwiamy studentom odbycie praktyk. Obejmujemy patronatem klasę 1-3 szkoły podstawowej, nieustannie promując ekologiczny tryb życia. Prowadzimy aktywną i nieustanną edukację ekologiczną.

Pracownicy

Uznajemy wartości pracowników takie jak: uczciwość, otwartość, profesjonalizm, innowacyjność i rozwój. Polepszamy warunki bytowe pracowników poprzez oddanie do ich użytku nowego budynku socjalnego. Organizujemy spotkania, imprezy integracyjne i sportowe dla pracowników i ich rodzin. Inwestujemy w rozwój i podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia, kursy, seminaria oraz studia podyplomowe. Prowadzimy działania uświadamiające pracownikom współodpowiedzialność za to, co dzieje się w Spółce, oraz umożliwiamy im współdecydowanie o kierunku, w jakim zmierza organizacja. Zapewniamy pracownikom stabilne miejsca pracy, jednocześnie promując ich aktywność i zaangażowanie.

Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo

Zapewniamy pracownikom odzież ochronną i posiłki regeneracyjne, w zależności od warunków atmosferycznych panujących w środowisku pracy. Zapewnimy różnego rodzaju napoje do picia. Często przeprowadzamy szkolenia z zakresu BHP, minimalizując ilość wypadków przy pracy. Zapewniamy szczepienia ochronne (WZW, tężec, dur brzuszny) oraz dla chętnych szczepienia przeciwko grypie. Zapewniamy wszelkiego rodzaju płyny dezynfekujące, oraz różnego typu przedmioty ochrony osobistej. Stwarzamy odpowiednie warunki higieny psychicznej i środowiskowej, która ma ogromny wpływ zarówno na rozwój, samopoczucie jak i zdrowie pracowników. Zaszczepiamy w pracownikach dbałość o komfort życia i pracy.

Ochrona środowiska

Wdrożyliśmy i udoskonalamy system zarządzania środowiskowego. Wykonaliśmy termomodernizację obiektów. Zastąpiliśmy kotłownię olejową pompami ciepła, oraz zainstalowaliśmy energooszczędne oświetlenie. Inwestujemy w sprzęt drogowy z napędem elektrycznym. Korzystamy z wody gruntowej do celów technologicznych. Inwestujemy w nowoczesne technologie – dążymy do obniżania ładunku azotu i fosforu wprowadzonego do środowiska - rzeka Gwda. Dążymy do wyeliminowania uciążliwości zapachowej.

Przetwarzanie i odzysk odpadów

Na terenie własnej instalacji (kompostowni) przetwarzamy odpady biodegradowalne.  Przywracamy środowisku naturalnemu składniki glebotwórcze, a tym samym poprawiamy strukturę gleby, zmniejszamy zużycie nawozów mineralnych oraz zmniejszamy wymywanie składników nawozowych i humusowych z gleb. W wyniku kompostowania następuje znaczne zmniejszenie masy i objętości odpadów biodegradowalnych, a tym samym ograniczamy powierzchnie składowisk i wydłużenie czasu ich eksploatacji. Z przetworzonych odpadów biodegradowalnych, m.in. osadów z oczyszczalni ścieków produkujemy nawozy organiczne, oraz organiczny środek poprawiające właściwości gleby. W wyniku procesów technologicznych, otrzymujemy komponent do produkcji trawy darniowej i zwijanej oraz gleby - humus. Produkujemy złoże do biofiltrów, które mają za zadanie usuwanie nieprzyjemnych odorów. Wprowadzamy na rynek wyroby najnowszej generacji: bezpieczne, skuteczne, sprawdzone i przyjazne środowisku.

Poszanowanie praw człowieka

Uznajemy międzynarodowe standardy naszych pracowników w miejscu pracy. Wspieramy równouprawnienie wśród kobiet i mężczyzn. Eliminujemy wszystkie formy dyskryminacji w środowisku pracy. Prowadzimy politykę antymobbingową.  Wdrażamy program zrównoważonego rozwoju, opierający się na harmonii ekonomii, ekologii i etyki. W Spółce respektowane jest poszanowanie godności i dóbr osobistych pracownika oraz osób trzecich, których ochrona wypływa z licznych aktów prawnych, a nie wyłącznie nakazem zachowania zgodnego z zasadami współżycia społecznego. Gwarantujemy zachowanie polegające na powstrzymaniu się pracodawcy od naruszenia czy też stwarzania zagrożenia dla poszanowania praw. Jednocześnie stosowane jest aktywne działanie pracodawcy na rzecz stworzenia pracownikom odpowiednich warunków pracy, w celu zabezpieczenia ich niematerialnych interesów, poprzez ochronę ich dóbr osobistych.

Przejrzystość informacji

Zapewniamy pełen dostęp informacyjny do naszych produktów i usług - broszury, ulotki, foldery, strona internetowa, notatki w prasie lokalnej i krajowej oraz tablice informacyjne. Ponosimy odpowiedzialność za usługi i produkty oferowane naszym klientom oraz za podjęte zobowiązania. Dążymy do wzmacniania wizerunku firmy jako profesjonalnego operatora instalacji oczyszczalni ścieków oraz instalacji kompostowni. Odpowiedzialnie angażujemy się w sferze publicznej. Regularnie spotykamy się z inwestorami i dziennikarzami. W relacjach z otoczeniem Spółka stosuje zasadę prawdomówności, czyli nie dopuszcza do świadomego zniekształcania faktów, zamiarów i opinii na temat działalności. Prezentujemy produkty i technologie w sposób uczciwy, kompetentny i rzetelny.  Prowadzimy odpowiedni dialog z najbliższym otoczeniem i wyrażamy troskę o jego prawidłowy rozwój, który jest kluczem do komunikacji każdego biznesu.