telefon: 67 211 35 52email: biuro@gwda.pl

Rozbudowa placu kompostowego

Rozbudowa placu kompostowego przy ul. Walki Młodych w Pile na działce o nr ew 111, obręb Piła 35.

Jesienią 2015 r. GWDA sp. z o. o. zrealizowała na swoim terenie przedsięwzięcie pn.: "Rozbudowa placu kompostowego przy ul. Walki Młodych w Pile na działce o nr ew 111, obręb Piła 35", przy pomocy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (wfosgw.poznan.pl). Kwota pożyczki opiewała na sumę 900 000.00 zł netto. Całkowity koszt inwestycji to 982 591,17 zł netto, co stanowi 91,60% kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Na instalacji kompostowni przetwarzane są odpady w postaci osadów ściekowych i odpadowej masy roślinnej, w ilości do 25 tys. Mg odpadów/rok z których wytwarzane  są gotowe produkty kompostowe w ilości do 10 tys. Mg/rok.

Posadzkę placu stanowi szczelna płyta betonowa o powierzchni 4400 m2 , ułożona na folii PEHD. Warstwy nawierzchni placu to beton C25/30 grubości 25 cm zbrojony rozproszonym zbrojeniem polipropylenowym, izolacja PEHD grubości 0,75 mm, beton podkładowy C8/10 grubości 10 cm, podsypka piaskowo-żwirowa grubości 20 cm. Plac otoczony krawężnikiem drogowym na ławie betonowej. Odcieki, wody opadowe i roztopowe z placu zbierane są centralnym kanałem grawitacyjnym uchodzącym do pompowni ścieków. Następnie odprowadzane są do urządzeń oczyszczalni ścieków.

Obsługę placu w zakresie urządzeń mobilnych stanowi przerzucarka kompostu, sito mobilne, rozdrabniacz mobilny, ciągnik z przyczepą i ładowarka.

Przewidziana do zastosowania metoda przetwarzania odpadów poprzez kompostowanie stanowi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.0.21 z zm.) proces odzysku oznaczony symbolem R3 tj.:
„recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)”.
Technologią stosowaną na kompostowani jest technologia pryzm przerzucanych z użyciem samobieżnej przerzucarki do pryzm kompostowych.