telefon: 67 211 35 52email: biuro@gwda.pl

Kompostownia

Widok z góry na skłądowisko kompostu, balotów słomy i urządzeń.Eksploatując kompostownię, GWDA sp. z o.o. posiada wymagane przepisami ustawy o nawozach i nawożeniu pozwolenia ministra właściwego ds. rolnictwa i rozwoju wsi na wprowadzenie do obrotu nawozów organicznych oraz organicznego środka poprawiającego właściwości gleby, produkowanych na bazie wytwarzanych przez naszą Spółkę kompostów.

Nasze produkty są bezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska.

Kompostownia zlokalizowana jest przy oczyszczalni ścieków w Pile w południowo-wschodniej części Piły. Jej nawierzchnię stanowi płyta żelbetowa z której odciek jest odprowadzany do oczyszczalni ścieków.

W procesie kompostowania na instalacji przetwarzane są osady ściekowe z własnej oraz okolicznych oczyszczalni ścieków, sortowane u źródła odpady biodegradowalne z przemysłu spożywczego, papierniczego i drzewnego, odpady z produkcji rolniczej, odpady zielone oraz inne odpady, których skład pozwala na ich wykorzystanie w procesie kompostowania.

Instalację wyposażono w:

Jakość wytwarzanego kompostu ściśle zależy od jakości surowca - odpadów poddawanych kompostowaniu, a efektywność wiąże się z właściwym doborem warunków procesu (technologii). Technologią stosowaną na naszej instalacji jest technologia pryzm przerzucanych, osłoniętych czasowo lub na stałe, specjalistycznymi tkaninami, tworzącymi zamknięty reaktor. Odpady przed kompostowaniem w razie potrzeby są rozdrabniane mobilnym urządzeniem rozdrabniającym lub rębakiem w przypadku rozdrabniania odpadów pochodzących z parków i ogrodów, a następnie poddawane frakcjonowaniu na sicie bębnowym.

Opis procesu

Kompostowanie jest biotermicznym procesem przerobu odpadów biologicznych w którym do rozkładu substancji organicznych wykorzystuje się pracę drobnoustrojów. Im zawdzięczamy naturalne procesy tworzenia się gleb pozwalające na rozwój życia roślinnego.

Kompostowanie odpadów jest więc w najszerszym ujęciu naśladownictwem procesów występujących w przyrodzie. Przez rozwiązania techniczne procesy te intensyfikujemy, stwarzając optymalne warunki dla przemian metabolicznych. Osady przefermentowane lub stabilizowane tlenowo zawierają składniki łatwo przyswajalne przez rośliny, jednak ich stosowanie w rolnictwie czy ogrodnictwie jest ograniczone, głównie z uwagi na niekorzystne cechy mikrobiologiczne i organoleptyczne.

Dlatego korzystna jest przeróbka osadów ściekowych na kompost, gdyż zapewnia to w pewnym stopniu unieszkodliwienie ich pod względem sanitarno-epidemiologicznym, a także bardzo poprawia cechy organoleptyczne jak zapach, barwa, granulacja oraz wartość nawozową.

Widok z góry na składowisko balotów słomy.Podwyższona temperatura uzyskiwana w procesie kompostowania przyczynia się do likwidacji części mikroorganizmów chorobotwórczych, a przede wszystkim bakterii. W dalszych fazach kompostowanie odbywa się przy współudziale pleśni i grzybów, które wytwarzają substancje o selektywnym działaniu antybiotycznym. Podkreślając wartości kompostu jako nawozu organicznego, wymienia się jego korzystne działanie rozluźniające na strukturę gleb ciężkich, wiązanie gleb lekkich i piaszczystych, a także powiększanie pojemności wodnej i cieplnej gleb.

W technologii kompostowania osadów ściekowych, jak ma to miejsce w kompostowni GWDA, konieczne jest dostarczenie do osadów odpowiedniej ilości dodatkowej masy organicznej, zawierającej węgiel organiczny. Dodatek substratu węglowego poprawia stosunki wodno-powietrzne w pryzmie, reguluje stosunek C:N, a w końcowej fazie kompostowania pozwala na wzrost grzybów i pleśni. Jako donor węgla można stosować słomę, trociny, wióry, korę, drobne zrębki, itp.

Korzystnym również wydaje się prowadzenie kompostowania osadów ściekowych wraz z częścią organiczną sortowanych odpadów komunalnych. Rodzaj stosowanego dodatkowego, strukturotwórczego materiału organicznego wpływa na jakość kompostu oraz szybkość kompostowania, a zależy najczęściej od łatwości dostępu i ceny. 

Proces kompostowania monitoruje się za pomocą pomiarów temperatury w pryzmach, która jest podstawowym parametrem określającym prawidłowość zachodzących wewnątrz procesów biochemicznych.

Prawidłowo przeprowadzony proces kompostowania umożliwia uzyskanie produktu o odpowiednich parametrach: koloru – brązowego, zapachu – mokrej ziemi, struktury – sypkiej, gruzełkowatej.

Czerwona koparka nabiera ziemię.Gotowy kompost jest materiałem jednorodnym, nie zawierającym tworzyw sztucznych, metali, materiałów twardych, w tym kawałków szkła oraz nie powinien emitować odorów, a temperatura kompostu powinna być zbliżona do otoczenia. 
Wymagania jakościowe dla danego produktu, uważa się za spełnione, jeżeli są potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez laboratorium akredytowane lub posiadające certyfikat wdrożonego systemu jakości w zakresie badania parametrów określonych w zezwoleniach – decyzjach wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wprowadzenie do obrotu produktów, wymogach określonych w przepisach szczegółowych – w ustawie o nawozach i nawożeniu oraz innych aktach wykonawczych. Partie gotowego produktu oznaczane są tabliczka informacyjną, a następnie przyjmowane na magazyn i kierowane do sprzedaży. Odbiorcami kompostu są najczęściej gospodarstwa rolne, gwarantujące stały odbiór określonych partii towaru, zakłady zajmujące się pielęgnacją trenów zielonych oraz indywidualni odbiorcy wykorzystujący komposty na własne potrzeby.

Jesteśmy kompostownią w zakresie przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji, w tym selektywnie zebranych odpadów zielonych. Zapraszamy do obejrzenia filmu o naszej instalacji.