telefon: 67 211 35 52email: biuro@gwda.pl

Lista odpadów dopuszczonych do przetwarzania

Rodzaje i masa odpadów dopuszczonych do przetwarzania w procesie R3 i D8

D8 – Obróbka biologiczna w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w pozycjach od D1 do D12 załącznika do ustawy o odpadach.

R3– Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).

Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa
[Mg/rok]
Proces
02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 1000 R3/D8
02 01 03 Odpadowa masa roślinna 15000 R3/D8
02 01 06 Odchody zwierzęce 5000 R3/D8
02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej 5000 R3/D8
02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych 5000 R3/D8
02 01 99 Inne niewymienione odpady 1) 1000 R3/D8
02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców 5000 R3/D8
02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa 1000 R3/D8
02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 10000 R3/D8
02 02 82 Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80 100 R3/D8
02 02 99 Inne niewymienione odpady 2) 100 R3/D8
02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców 5000 R3/D8
02 03 03 Odpady poekstrakcyjne 5000 R3/D8
02 03 04 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa 5000 R3/D8
02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 10000 R3/D8
02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych 
(z wyłączeniem 02 03 81)
10000 R3/D8
02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych 5000 R3/D8
02 03 82 Odpady tytoniowe 10000 R3/D8
02 03 99 Inne niewymienione odpady 3) 10000 R3/D8
02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 10000 R3/D8
02 04 80 Wysłodki 10000 R3/D8
02 04 99 Inne niewymienione odpady 4) 5000 R3/D8
02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania 10000 R3/D8
02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 10000 R3/D8
02 05 99 Inne niewymienione odpady 5) 10000 R3/D8
02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa 5000 R3/D8
02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 10000 R3/D8
02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze  1000 R3/D8
02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców 10000 R3/D8
02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów 1000 R3/D8
02 07 04 Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa  5000 R3/D8
02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 5000 R3/D8
02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary 10000 R3/D8
02 07 99 Inne niewymienione odpady 6) 5000 R3/D8
03 01 01 Odpady kory i korka 20000 R3/D8
03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 20000 R3/D8
03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 10000 R3/D8
03 03 01 Odpady z kory i drewna 20000 R3/D8
03 03 02 Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego) 1000 R3/D8
03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury 10000 R3/D8
03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu 20000 R3/D8
03 03 10 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji 20000 R3/D8
03 03 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10 10000 R3/D8
03 03 99 Inne niewymienione odpady 7) 1000 R3/D8
04 01 07 Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków 1000 R3/D8
04 01 99 Inne niewymienione odpady 8) 1000 R3/D8
04 02 10 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) 1000 R3/D8
04 02 20 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19 1000 R3/D8
07 02 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11 1000 R3/D8
07 06 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11 5000 R3/D8
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 5000 R3/D8
15 01 03 Opakowania z drewna 5000 R3/D8
15 01 09 Opakowania z tekstyliów 5000 R3/D8
16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 2000 R3/D8
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 2000 R3/D8
17 02 01 Drewno 10000 R3/D8
19 05 03 Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania) 30000 R3/D8
19 06 04 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych 5000 R3/D8
19 06 05 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych 50000 R3/D8
19 06 06 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych 
i roślinnych
35000  
R3/D8
19 08 01 Skratki 5000 D8
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 85000 R3/D8
19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze 2000 R3/D8
19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 5000 R3/D8
19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 5000 R3/D8
19 08 99 Inne niewymienione odpady 9) 4000 R3/D8
19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki 3000 R3/D8
19 09 02 Osady z klarowania wody 3000 R3/D8
19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody 2000 R3/D8
19 12 01 Papier i tektura 20000 R3/D8
19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 20000 R3/D8
19 12 08 Tekstylia 500 R3/D8
20 01 01 Papier i tektura 3000 R3/D8
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 5000 R3/D8
20 01 10 Odzież z włókien naturalnych 5000 R3/D8
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 35000 R3/D8
20 03 02 Odpady z targowisk 3000 R3/D8
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 2500 R3/D8

Masa odpadów przetwarzanych w procesie R3 i D8 podawana jest łącznie.

  1. Odpady oznaczone kodem 02 01 99 stanowią grzybnię z hodowli pieczarek, zużyte podłoża z hodowli grzybów.
  2. Odpady oznaczone kodem 02 02 99 stanowią organiczne odpady z przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż mięso (np. z produkcji miodu, przetwórstwa owoców morza, osad z wirówek).
  3. Odpady oznaczone kodem 02 03 99 stanowią zmiotki, łuski po produkcji kawy, zużytą ziemię okrzemkową z produkcji pektyn.
  4. Odpady oznaczone kodem 02 04 99 stanowią odrzucone ze względów jakościowych buraki cukrowe, okrojone i uszkodzone buraki.
  5. Odpady oznaczone kodem 02 05 99 stanowią osady z wirówek.
  6. Odpady oznaczone kodem 02 07 99 stanowią zboża, kukurydze, ziemniaki odrzucone jako materiał fermentacyjny z przyczyn jakościowych, zużytą ziemię okrzemkową z procesów filtracji.
  7. Odpady oznaczone kodem 03 03 99 stanowią pył papierowy.
  8. Odpady oznaczone kodem 04 01 99 stanowią skrawki niewygarbowanej skóry.
  9. Odpady  oznaczone kodem 19 08 99 stanowią szlamy z okresowego czyszczenia i konserwacji urządzeń oczyszczalni ścieków.

Rodzaje i masa odpadów dopuszczonych do przetwarzania w procesie R5

R5 – Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych (dodawanie odpadów strukturotwórczych do masy kompostowej.

Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa
[Mg/rok]
 
Odpady inne niż niebezpieczne
01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 3000
01 04 09 Odpadowe piaski i iły 5000
02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków 1000
10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej 5000
10 13 14 Odpady betonowe i szlam betonowy 1000
10 13 80 Odpady z produkcji cementu 500
10 13 81 Odpady z produkcji gipsu 500
10 13 82 Wybrakowane wyroby (bez opakowań) 1500
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 9000
17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 9000
19 01 19 Piaski ze złóż fluidalnych 2000
19 05 99 Inne nie wymienione odpady 9000
19 08 02 Zawartość piaskowników 9000
19 13 02 Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01 8000
19 13 04 Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03 8000
19 13 06 Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05 5000
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 9000
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 1500
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 2000